งานสัมมนาเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานและการแสดงผลงานของสภาเกษตรกรจังหวัด ในกลุ่มภาคกลาง 26 จังหวัด

โครงการสัมมนาเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานและการแสดงผลงานของสภาเกษตรกรจังหวัด ณ องค์ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง  นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ ร …

Read More