โรงเรียน กอช.100% จังหวัดนครสวรรค์ ณ.วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ”โรงเรียน กอช.100% ณ วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี  นางสมจิตร พันธุ์กมลศิลป์ คลังจังหวัดนครสวรรค์ ว่าที่ ร.ต.หญิงพันธ์ทนา ทองอ่อน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีพบรรพตพิสัย นางอุบลรัตน์ สิทธิน้อย ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ นายนิรันดร์ คูกิตติรัตน์ ปลัดอําเภอ เข้าร่วมในพิธี ด้วยกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติพ.ศ 2554 เพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยมีการออม เพื่อเป็นหลักประกันรายได้ในวัยชรา กองทุนการออมแห่งชาติ จึงได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ให้จังหวัดนครสวรรค์ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมวินัยการออม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้จึงได้จัดทำโครงการ” โรงเรียน กอช.100% จังหวัดนครสวรรค์ขึ้น เพื่อส่งเสริมวินัยการออมให้กับนักเรียนในโรงเรียนจังหวัดนครสวรรค์ และให้ชาวนครสวรรค์มีหลักประกันรายได้ในวัยชราเพียงพอกับการดำรงชีพ และได้เชิญชวนโรงเรียนที่มีนักเรียนอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 รวมทั้งโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ และโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมในโครงการ ซึ่งในกิจกรรมวันนี้มี ผู้ใหญ่ใจดี 2 ราย ทันตแพทย์สุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ นายจักรกริช พลีสัตย์ ผู้ช่วยผู้จัดการบริหาร บริษัทสีมาธุรกิจ จํากัด ได้ร่วมส่งเสริมวินัยการออมให้กับนักเรียน โดยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายครั้งแรกของการสมัคร ให้กับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย จำนวน 310 คน เป็นจำนวนเงิน 15,050 บาท หลังจากนั้น นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะ ได้ชี้แจงความเข้าใจ และมอบนโยบายให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ตลอดจนคณะครูอาจารย์ให้ขยายผลการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว ให้เกิดผลเป็นรูปประธรรม และมีความต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ต่อไป

!!!!!ต้อย รอบรั้วภูธร รายงาน 0619525644!!!!!

About ต้อย ปากน้ำโพ (รอบรั้วภูธร 13สยามไทย)

View all posts by ต้อย ปากน้ำโพ (รอบรั้วภูธร 13สยามไทย) →