พ่อเมือง”ปากน้ำโพ”เป็นประธานพิธีทอดกฐินสามัคคี วัดป่าหัวตลุกวนาราม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

นายอรรถพร  สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดป่าหัวตลุกวนาราม ณ ศาลาวัดป่าหัวตลุกวนาราม โดยมี นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นางประภาวดี สิงหวิชัย   หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนครสวรรค์  ศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่ลีตาณังกโร และประชาชนชาวอำเภอลาดยาว และประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์ กรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง ร่วมพิธีทอดกฐินจำนวนมาก 

การทอดกฐินครั้งนี้นอกจากจะเป็นการร่วมถวายผ้ากฐินแด่พระสงฆ์ ผู้จำพรรษาถ้วนไตรมาสแล้ว ยังเป็นการร่วมสมทบทุนสร้างพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ที่หลวงปู่ลี ตาณังกโร เจ้าอาวาสวัดป่าหัวตลุกวนาราม จะสร้างถวายเป็นอาจาริยบูชาคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต  เพื่อเป็นสถานที่ให้ลูกหลานไทยได้ศึกษา เรียนรู้ถึงปฏิปทาอันงดงามของครูบาอาจารย์สายวิปัสสนา  ณ วัดป่าหัวตลุกวนาราม ต.สระแก้ว   อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์  อีกทังเป็นการรักษาประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนา และร่วมกันสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืน เป็นที่พึ่งทางติตใจของพุทธศาสนิกชนต่อไป

ซึ่งอานิสงส์ของการทอดกฐิน ซึ่ง 1 ปี จะมีขึ้นได้เพียงครั้งเดียว ภายในระยะเวลา 1เดือน หลังออกพรรษา ดังนั้นผู้ถวายและผู้ชักชวนผู้อื่นให้ร่วมถวายย่อมได้ชื่อว่า

1. เป็นผู้ได้ชื่อว่าสงเคราะห์พระสงฆ์ผู้จำพรรษา ให้ได้ผ้านุ่งห่มใหม่ ได้ชื่อว่าเป็นผู้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

2. เป็นผู้ส่งเสริมและก่อให้เกิดความสามัคคีเพราะเป็นการร่วมมือกันทำคุณงามความดี อันยิ่งใหญ่

3. การเป็นผู้มีส่วนในการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดวาอารามได้ชื่อว่ามีส่วนช่วยรักษาศาสนสถานและศาสนวัตถุให้ยั่งยืนต่อไป

อานิสงส์ผลบุญตาม”นรชีวกฐินทานชาดก” ได้เล่าเรื่องที่พระพุทธองค์ เมื่อครั้งเสวยพระชาติเกิดเป็นนายนรชีวะ อยู่ในครอบครัวยากจน แต่ได้ชักชวนเศรษฐี ที่มีความเลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระนามว่า”ปทุมุตตระ”ให้มีศรัทธาถวายผ้ากฐิน แด่พระภิกษุสงฆ์ที่มีพระพุทธองค์ทรงเป็นประธาน เศรษฐีนั้นมีความยินดี จัดกฐินไปถวายพระภิกษุสงฆ์และทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถึงผลหรืออานิสงส์แห่งการถวายผ้ากฐิน ซึ่งพระพุทธองค์ทรงตรัสตอบว่า” บุคคลเหล่าใดปรารถนาความสุขนั้น ได้ถวายผ้ากฐินจีวรไว้ บุคคลเหล่านั้นจะพ้นจากความทุกข์ และเมื่อละโลกนี้ไปแล้วก็ย่อมจะถึงความสุขในหมู่เทวดาและมนุษย์ และจะไม่ไปเกิดในอบายภูมิ อันมีนรกเป็นต้น นี้เป็นผลแห่งการกฐินทาน”

About ต้อย ปากน้ำโพ (รอบรั้วภูธร 13สยามไทย)

View all posts by ต้อย ปากน้ำโพ (รอบรั้วภูธร 13สยามไทย) →