เทศบาลนครนครสวรรค์รณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก ณ รอบบริเวณสวนอุทยานสวรรค์

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ที่บริเวณลานมังกร ภายในอุทยานสวรรค์ ประชาชนจิตอาสา พร้อมด้วย นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานครู และพนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ โดยความร่วมมือของสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์ และโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ร่วมกันทำกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5)

โดยดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำแรงดันสูงเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้น ลดปริมาณฝุ่นละอองและหมอกควันในอากาศ อีกทั้งการทำความสะอาดผิวจราจร ดูดฝุ่น และล้างถนนในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมาเทศบาลนครนครสวรรค์ได้มีการดำเนินกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5) มาโดยตลอด อาทิ การรณรงค์ลด ละ เลิก การประกอบกิจกรรมที่เป็นสาเหตุของปัญหาดังกล่าว การประชาสัมพันธ์สถานการณ์ฝุ่นละอองในพื้นที่ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และระบบกระจายเสียงไร้สายในชุมชน การให้ความรู้แก่เยาวชนในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ ทั้ง 9 แห่ง การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้ประชาชนรับทราบวิธีการปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ อีกทั้งการหมุนเวียนล้างทำความสะอาดผิวจราจรเพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์

!!!!!ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644!!!!!!!

About ต้อย ปากน้ำโพ (รอบรั้วภูธร 13สยามไทย)

View all posts by ต้อย ปากน้ำโพ (รอบรั้วภูธร 13สยามไทย) →